Eng
English
Deutsch
Deu

Felhasználási feltételek

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

 Jelen általános szerződési feltételek  (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen tartalmazza azokat a  feltételeket, amelyek a Futárbörze.hu csomaglogisztikai szolgáltatás (Molnár László EV. székhelye: HU-6044 Kecskemét, Belsőnyír 322., nyilvántartási szám: 1297910, adószáma: 44187916-2-23) (a továbbiakban: Üzemeltető) által nyújtott online futárbörzei szolgáltatásokra vonatkoznak.

A weboldal elérhetőségei:

www.futarborze.hu

www.futárbörze.hu

www.courierborse.com

Definíciók:

Online futárbörze: olyan virtuális piactér, ahol a Megrendelők közzéteszik csomagküldési megbízásukat, a Szolgáltatók pedig a futárbörzén meghirdetett szállításokra ajánlatot tesznek.

Felhasználó: magánszemély, jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéb szervezet, amely megfelel a jelen ÁSZF-ben előírt feltételeknek (állampolgárságra, vagy székhelyre való tekintett nélkül).

Teljes jogú felhasználó: A tesztidőszakot követően az válik teljes jogú felhasználóvá, aki az aktuális rendszerhasználati díjat megfizette. Külön kérésre, a tesztidőszak lejárata előtt is kérhető a teljes jogú felhasználói státusz rendszerhasználati díj megfizetése mellett*.

Tesztidőszak: A regisztráció hónapja és az azt követő hónap. Ezen időszak díjmentes a Felhasználó számára.

Elszámolási időszak: Az Üzemeltető által meghatározott időszak (hónap, negyedév, félév, év), mely időszak képezi a rendszerhasználati díj megfizetésének időszakát. Jelenleg csak havi  elszámolási időszak választható*.

Megrendelő: az a Felhasználó, aki áru-, küldemény-, vagy csomagszállításra vonatkozó igényét a honlapon közzéteszi.

Szolgáltató: az a Felhasználó, aki a csomagszállítási feladatot teljesíti az ÁSZF-ben rögzített feltételek mellett (pl. futárszolgálat, csomagszállító fuvarozó, költöztető, szállítmányozó,  stb.)

Alapszolgáltatás: a weboldalon történő küldemény vagy csomagfeladás, valamint a partneradatbázis megtekintésének díjmentes lehetősége.

Üzemeltető:  A www.futarborze.hu, a www.futárbörze.hu és a www.courierborse.com weboldalakon működő online futárbörze működtetője, a Futárbörze.hu csomaglogisztikai szolgáltatás.

 

1.   Általános információk

Jelen szolgáltatás egy internet alapú online weboldal, amely a www.futarborze.hu, a www.futárbörze.hu és a www.courierborse.com oldalakon a Megrendelők és Szolgáltatók kapcsolatteremtésére nyújt lehetőséget.

A futárbörze működésével kapcsolatbani jogkörök az üzemeltetőt illeti meg: A futárbörze szolgáltatásainak igénybevétele során a felhasználók tekintetében semmilyen tagsági, vagy tulajdonosi jog nem keletkezik.

Az Üzemeltető nem vesz részt a Felhasználók közötti megállapodás létrejöttében és annak jogszerű teljesítését sem ellenőrzi, csak mint a Felhasználók közötti kapcsolat létrejöttében közreműködő vesz részt, így semminemű felelősség ezzel kapcsolatban nem terheli.

Az Üzemeltető, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv.) rendelkezései szerint végzi a futárbörze működtetését.

 

2.   Használatra vonatkozó jogok és kötelezettségek

A futárbörze szolgáltatásai kizárólag jogképességgel, teljes cselekvőképességgel, illetve korlátozás nélküli szerződéskötési képességgel rendelkezők vehetik igénybe.

Az Üzemeltető által működtetett online futárbörzén tender vagy zárt felhasználói csoport használatára a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, ha a regisztrációt követően már teljes jogú felhasználói státusszal rendelkezik.

A Felhasználók a weboldalt kizárólag az általuk kínált szolgáltatás nyújtására használhatják, nem használják azt más szolgáltatás, vagy áru reklámozására, kivéve, amennyiben arra az Üzemeltető engedélyt ad.

Az ÁSZF bármely pontjának megsértése, az Üzemeltető megkárosítása, megtévesztése, késedelmes vagy elmaradt díjfizetés a Felhasználó felfüggesztését, vagy kizárását vonhatja maga után.

Amennyiben futárbörzén a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy az Üzemeltető az Ekrtv. alapján jár el, és az információt eltávolíthatja.

Az Üzemeltető jogosult arra, hogy rendszerhasználati jogra vonatkozó kérelmet elutasítson, vagy Felhasználó rendszerhasználati jogát megszüntesse.

A Felhasználó kérheti a rendszerhasználati jogának megszüntetését az elszámolási időszak végére, az elszámolási időszak végét megelőző 10. napig az üzemeltető    info@futarborze.hu e-mail címére küldött lemondó nyilatkozattal. A lemondó nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó azonosítóját, jelszavát illetve a megszüntetés határdátumát. Az Üzemeltetőt az elszámolási időszak végéig megilleti a rendszerhasználati díj.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető az ÁSZF feltételeit az elszámolási időszak végén bármikor módosíthatja, amely módosítások, azok weboldalon történő megjelentetésével egyidejűleg lépnek hatályba.

 

3.   Rendszerhasználati díj (Jelenleg 0 Ft)

A www.futarborze.hu, a www.futárbörze.hu és a www.courierborse.com weboldalon történő csomag/küldemény feladás, raktérkeresés, valamint a pertneradatbázis megtekintére (alapszolgáltatás) a Megrendelő és a Szolgáltató számára díjmentes szolgáltatás.

A honlap bizonyos szolgáltatásai díjköteles* szolgáltatások, melyhez előzetes regisztráció után (azonosító kód és jelszó használatával) fér hozzá a Felhasználó.

Ezek a szolgáltatások a következők:

-         csomagajánlatok (csomagbörze) megtekintése teljes adattartalommal

-         raktérajánlat berögzítése

-         tender ajánlatokon való indulás (zárt/nyílt tender)

-         zárt felhasználói csoport létrehozatala, alkalmazása

-         interaktív online térkép használata teljes adattartalommal

-         Azonnali Üzenet küldési funkció használata

-         autospeditör funkció használata

A rendszerhasználati díj függ az igényelt azonosító számától az alábbiak szerint*:

(1 db azonosító egy időben 1 Felhasználó belépését teszi lehetővé a honlapra)

 

   1 db azonosító igénylése esetén

10.000 HUF/hó

vagy   30 EUR/hó

2-3 db azonosító igénylése esetén

15.000 HUF/hó

vagy   45 EUR/hó

4-6 db azonosító igénylése esetén

20.000 HUF/hó

vagy   60 EUR/hó

   7 db és afeletti azonosító igénylése esetén

egyedi díjszabás alapján

egyedi díjszabás alapján

Az árak tartalmazzák az aktuális ÁFA összegét!

* A rendszerhasználati díj 0 Ft mindaddig, ameddig az üzemeltető ettől eltérően nem határoz és arról a regisztrált felhasználókat (futárszolgálatokat)   e-mail, vagy levél útján nem értesíti. A módosítás ebben az esetben is csak a következő hónap első napjától érvényes.  

Az igényelt azonosítók száma módosítható a szolgáltató igényeinek megfelelően, azzal a kitéttel, hogy módosítani az elszámolási időszak alatt csak 1 alkalommal lehet  (jelenleg, havonta 1 alkalommal)

A rendszerhasználati díj* az igénylés (regisztráció) hónapjában és az azt követő hónapban díjmentes (tesztidőszak).  A regisztrált Felhasználó a tesztidőszak végét követően dönt arról, hogy a továbbiakban Teljes jogú felhasználóként kívánja-e használni a futárbörzét.

A rendszerhasználati díjról az Üzemeltető díjbekérőt állít ki, melyet megküld a regisztrált Felhasználó részére postai vagy elektronikus úton az elszámolási időszak 5. napjáig. A Felhasználó, a díjbekérőt köteles az elszámolási időszak 10. napjáig átutalással kiegyenlíteni.

Tesztidőszak letelte után a Felhasználó eldöntheti, hogy teljes jogú felhasználói státuszba kíván-e lépni. Az Üzemeltető által megküldött díjbekérő kiegyenlítésével a Felhasználó automatikusan teljes jogú felhasználóvá válik  

Díjfizetés elmaradása esetben az Üzemeltető korlátozza (nem teszi lehetővé) a Felhasználó számára a szolgáltatás további igénybevételét. Az Üzemeltető mindaddig nem teszi hozzáférhetővé a szolgáltatást, ameddig a Felhasználó a teljes hátralékát ki nem egyenlíti. Az Üzemeltető, a megküldött díjbekérőnek megfelelő összegű rendszerhasználati díj bankszámlájára történő beérkezését követően számlát állít ki a szolgáltatásról, melyet megküld a Felhasználó számára. 

 

4.   Felhasználók (Megrendelők és Szolgáltatók) együttműködése

A szállításra felkínált csomag vagy küldemény weboldalra történő feltöltésekor meg kell adni a feltöltött termék pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait (méret, súly, darabszám, jelleg, érték, egyéb jellemzők).

A Felhasználók együttműködése szempontjából a futárbörzén elfogadott ajánlat kötelmet jelent mindkét fél számára - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 211. §-a szerint. Az ajánlati kötöttség időtartama a szolgáltatás teljesítéséig tart.

Szolgáltató jogosult a fuvar tárgyának szállítás előtti megvizsgálására, átvizsgálására, és amennyiben az a jelen ÁSZF, vagy a hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján nem szállítható, a szállítást visszautasíthatja.

 

5.   Tiltott küldemények

Tiltott küldemény minden olyan dolog, amely veszélyt jelent az egészségre, biztonságra vagy vagyontárgyakra, valamint amelynek szállítását, - online fuvarbörzén keresztül történt jogviszony alapján történő szállítását- jogszabály tiltja.

A törvény által megengedett veszélyes anyagok szállítása futárbörzén keresztül csak abban az esetben megengedett, ha a küldemény veszélyességét feltünteti a Megrendelő, illetve részletezi a szállítás törvényes feltételeit. Ebben az esetben a Szolgáltatónak is nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik a szükséges engedélyekkel és feltételekkel ilyen áruk szállításához.

 

6.   A Szolgáltató

A Szolgáltatónak érvényes engedéllyel kell rendelkeznie minden olyan dolog szállítására, amelyre a futárbörzén keresztül ajánlatot tesz. Ezen engedélyek érvényességét az Üzemeltető ellenőrizheti, illetve kérheti a Felhasználót az érvényesség igazolására.

A felek által megállapodott díjon felül Szolgáltató további díjköveteléssel csak akkor léphet fel, ha a Megrendelő által a futárbörzén megadott adatok (szállítandó áru jellege, mérete, tömege, mennyisége, stb.) eltérnek a tényleges adatoktól és ezzel a szolgáltatónál többlet költség merül fel.

A Szolgáltató a futárbörzét kikerülve nem kezdeményezhet kizárólagosságra vonatkozó kapcsolatot a Megrendelővel, ellenkező esetben az a Szolgáltató futárbörzéből történő azonnali kizárását vonja maga után.

 

7.   A Megrendelő

A megrendelő birtokában van annak a dolognak, vagy rendelkezik annak joga felett, melynek szállítására ajánlatot kér a futárbörzén keresztül.

A Megrendelő a Szolgáltató felé szállítási díj megfizetésére kötelezett, melyet átháríthat harmadik fél (pl. címzett) részére.

A Megrendelőnek felróható ok miatt meghiúsult szállítás esetén –eltérő megállapodás hiányában- díjfizetési kötelezettsége keletkezik a Szolgáltató felé.

 

8.   A Felhasználó 

A Felhasználó elfogadja, hogy az általa közölt információ, tartalom, vagy kommunikáció      nem lehet jogsértő, sértő, közönséges vagy pornográf, nem sértheti más Felhasználó, vagy az Üzemeltető jogait.

 

9.   Adatkezelés

A Felhasználó beleegyezését adja, hogy adminisztrációs okokból minden tranzakcióról és kommunikációról az Üzemeltető másolatot őrizzen meg.

A Felhasználó személyes adatait az Üzemeltető bizalmasan, az adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint kezeli.

Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó által megadott adatokat ellenőrizni, szükség esetén további adatokat bekérni.

Felhasználó hozzájárulását adja jelen ÁSZF elfogadásával, hogy az Üzemeltető a Felhasználó részére hírlevelet küldjön. A hírlevél szolgáltatásáról Felhasználó korlátozás nélkül leiratkozhat az Üzemeltető ügyfélszolgálatának info@futarborze.hu e-mail címére küldött üzenete útján.

 

10. Szellemi tulajdonjog védelme

A www.futarborze.hu, a www.futárbörze.hu és a www.courierborse.com internetes weboldal és annak részei az Üzemeltető tulajdona. Tilos az oldal bármely részét másolni, eladni, módosítani, azt felhasználni vagy tovább értékesíteni az Üzemeltető írásbeli hozzájárulása nélkül.

 

11. Biztonság

Az Üzemeltető biztonsági eljárásokkal védi a Felhasználók személyes adatait, mindezek ellenére a tökéletes biztonságot nem tudja garantálni. Az Üzemeltető minden tőle elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a szolgáltatás zavartalan elérhetőségét, azonban 100%-os elérhetőséget nem tud garantálni.

Az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli abban az esetben, ha a szolgáltatás bármilyen technikai, vagy egyéb ok miatt átmenetileg, vagy véglegesen elérhetetlenné válik. A szolgáltatás átmeneti üzemszünete esetén az Üzemeltető a Felhasználó felé nem tartozik semmilyen felelősséggel.

 

12. Törvényi hatály

Felhasználók elfogadják, hogy az Üzemeltetővel keletkező esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, kikötik a Kecskeméti Városi Bíróság kizárólagos, illetve hatáskörtől függően a Fővárosi Bíróság illetékességét. A Szerződés és weboldal használata a Magyar jog alá tartozik, amelyre tekintettel a nem vagy nem teljes részletességgel szabályozott kérdésekben is a Magyar jog szabályai irányadóak.

 

Jelen ÁSZF  2012. október 31. napjától érvényes és hatályos.

 

Vissza